Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúcim je spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky,(ďalej len predávajúci).

2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

3. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

4. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

VYMEDZENIE POJMOV

•  predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu 
•  kupujúci (objednávateľ) - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
•  tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu 
•  objednávka - kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tovaru spracovaný systémom obchodu.

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1.Tovar môže kupujúci objednať online prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

2. K akceptácií objednávky a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia úplne a správne vyplnenej objednávky elektronickou formou zo strany predávajúceho. Po odoslaní objednávky, na emailovú adresu kupujúceho bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie informácie o stave objednávky.

 POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci zodpovedá za:

2. Predávajúci nezodpovedá za :

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci sa zaväzuje:

2. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

CENY

1. Ceny uvedené v  internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Sú uvedené koncové ceny vrátane DPH.

2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné ani žiadne ďalšie poplatky predávajúci neúčtuje.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:​​

        TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.,

        Vinárska 26, 95141 Lužianky,

        Slovenská republika

        V pracovných dňoch v čase od 8:15-12:00 hod / 12:30-16:30 hod.

Poplatky za poštovné prostredníctvom General Logistics Systems (GLS):

Hmotnosť

Cena

do 2 kg

3,2€

do 5 kg

3,6 €

do 10 kg

4,3 €

do 20 kg

5,0 €

do 30 kg

6,0 €

Poplatky za poštovné do ČR prostredníctvom United Parcel Service (UPS) bez ohľadu na hodnotu nákupu.

Hmotnosť

Cena

do 5 kg

14,80 €

do 10 kg

18,80 €

do 20 kg

26,80 €

do 70 kg

46,80€ 

DODACIE PODMIENKY

1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov od  3  do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý má predávajúci na sklade, expeduje do 48 hodín. Ak sa tovar, ktorý  si kupujúci objednal, medzičasom vypredal, bude predávajúci kupujúceho  o tom informovať.  Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

DORUČENIE TOVARU

1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

     TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.,

     Vinárska 26, 95141 Lužianky,

     Slovenská republika

     V pracovných dňoch v čase od 8:15-12:00 hod / 12:30-16:30 hod.

 

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

1. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že nebol tovar ešte odoslaný je možné objednávku zrušiť. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 Odstúpenie od vybavenej objednávky sa riadi Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.​

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberie. V prípade, že  kupujúci zistí, že zásielka je poškodená okamžite informuje predávajúceho telefonicky alebo emailom o chybe výrobku.

3. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je do dátumu uvedenom na obale výrobku.

4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

5. Pri podaní reklamácie kupujúci musí splniť tieto náležitosti: označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, doklad o predaji (sken faktúry), popis vady (foto).

6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu  mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu na adresu firmy predávajúceho.

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky, IČO: 36518123, email: tekmar@tekmar.sk

Kontaktné údaje osoby poverenej pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

 email: info@tekmarshop.eu

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia

§13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky)

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@tekmarshop.eu, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely marketingu

Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: info@tekmarshop.eu

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

1.Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

2. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.